Trefwoordenlijst
Table of Contents

A

 • Amnesie = geheugenverlies, slecht geheugen
 • Arbeidskaart = in België, in 1985 ter bestrijding van het zwartwerken ingevoerde kaart waarmee een werknemer in bep. sectoren (zoals bouw en horeca) moet aantonen dat hij arbeid mag verrichten
 • Asielaanvrager = een vluchteling waarvan die nog niet is erkent.
 • Asielprocedure = de onderzoeksprocedure in België die wordt gebruikt om te onderzoeken welke vreemdelingen beschermd moeten worden.
 • Autonomie = de vrijheid om zelfstandig keuzes te maken.
 • AMA's= Alleenstaande minderjarige asielzoekers.
 • Arbitrair=willekeurig, eigenmachtig
 • Anticiperen=vooruitlopen op

*Asylum shopping= Asielzoekers die van het ene naar het andere land trekken tot ze ergens kunnen blijven.

B

 • Bijkomende bescherming = dit is bescherming die bestemd is voor personen die niet als vluchtelingen kunnen worden beschouwd in de zin van de Conventie van Genève, maar die wel het risico lopen dat ze worden blootgesteld aan executie, wrede, onmenselijke of vernederende behandelingen of bedreiging van hun leven vanwege willekeurig geweld in geval van gewapend conflict in hun in land.
 • Bourdon-Wiersma-test = niet-talige test naar het vermogen tot aandachtsconcentratie.
 • Brief Symptom Inventory (BSI) = het meten van de aanwezigheid en ernst van negen symptomen van psychopathologie, waaronder angst, depressie en somatische klachten.

C

 • __Carrier sanctions __ = boetes voor luchtvaartmaatschappijen als zij personen de Europese Unie

binnenvoeren die niet over geldige verblijfsdocumenten blijken te beschikken

 • Coherent = samenhangend
 • Collectief opvangsysteem = het is een opvangsysteem voor asielzoekers waar er basisvoorzieningen aanwezig zijn en waar er een huishoudelijk reglement geldt. Na een verblijf van 4 maanden kan de asielzoeker overstappen naar de individuele opvang
 • Conventie van Genève = het is een vluchtelingen verdrag dat de asielprocedure en de erkenning van vluchtelingen reglementeert. Het werd in 1951 door 150 landen, waaronder België ondertekent.
 • CGVS= Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen
 • Causaal=verband tussen oorzaak en gevolg
 • Continuüm= (Natuurkunde) een geïdealiseerd model van veel grootheden

D

 • DVZ= Dienst vreemdelingenzaken
 • Deductief=Deductie is een methode in de filosofie en in de logica, waarbij een gevolgtrekking wordt gemaakt uit het algemene naar het bijzondere - van de algemene regel (major-premisse) naar de bijzondere regel (minor-premisse) of waar de verzameling van premissen en de negatie van de conclusie inconsistent zijn.

E

 • Ecologie= wetenschap die de betrekkingen tussen de organismen en hun omgeving bestudeert
 • EHRM= Europees Hofvoor de Rechten van de Mens
 • __EVRM __= Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens

F

 • Fedasil= Het Federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers.

G

 • Gedwongen uitwijzingen = Het bevel waarbij vreemdelingen zonder wettig verblijf of vluchtelingen van wie de tijdelijke bescherming is afgelopen worden gedwongen om het grondgebeid te verlaten. Dit bevel wordt gegeven door de Dienst Vreemdelingenzaken.

H

 • Harvard Trauma Questionnaire (HTQ) = een transcultureel gevalideerd screeningsinstrument voor PTSS bij vluchtelingen.
 • Hiaat = leemte
 • Hof van Justitie= Het Hof van Justitie van de Europese Unie is een instelling van de Europese Unie[1]. Het is de overkoepelende term (ingevoerd sinds het Verdrag van Lissabon) voor het Hof van Justitie, het Gerecht en gespecialiseerde rechtbanken [2]. Het verzekert de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Europese verdragen[3].

I

 • Inconsistenties = gebrek aan samenhang
 • Individuele opvang = opvangplaatsen voor asielzoekers die worden aangeboden door de OCMW’s en door Vluchtelingenwerk Vlaanderen en haar Franstalige partner. In dit systeem staat de autonomie van de asielzoeker centraal.
 • Istanbul Protocol = de handleiding voor medisch en juridisch onderzoek naar de gevolgen van martelingen.
 • Implementatie = is de invoering van een nieuw systeem, plan, idee, model, ontwerp, standaard of beleid in een organisatie.

J

*Jurisprudentie= Onder jurisprudentie wordt in het algemeen verstaan de filosofie, wetenschap, bestudering en toepassing van recht. De term kan echter ook refereren aan (het geheel van) uitspraken van rechters.

K

L

M

 • Moraalfilosofie=Ethiek

N

 • Niet-begeleide minderjarige = een persoon van minder dan 18 jaar oud, die niet begeleid is door zijn ouders of zijn voogd, die onderdaan is van een land dat geen lid is van de Europese Gemeenschap en die ofwel asiel heeft aangevraagd ofwel in illegaal verblijf is.
 • NGO= niet-gouvernementele organisatie, een organisatie die onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang

O

 • Ondersteunde terugkeer via een terugkeerprogramma = hierbij worden vreemdelingen die niet regelmatig in ons land verblijven geholpen om terug te keren naar hun land van herkomst en in zich daar te re-integreren.
 • Opvangcentrum = plaats waar van elders komende personen, m.n. vluchtelingen, voorlopig ondergebracht en verzorgd worden.
 • OCMW= Openbare centra voor maatschappelijk welzijn.
 • Opvangfaciliteiten= Voorzieningen waar men asielzoekers tijdelijk kan opvangen.
 • Overeenkomst van Dublin= De Dublin Conventie, soms ook wel aangeduid als de Overeenkomst van Dublin (en sinds ze in 2003 werd vervangen door de huidige regeling ook wel kortweg als Dublin I), is een internationale overeenkomst uit 1990 met betrekking tot de behandeling van asielaanvragen in Europa.
 • Opvangstructuren= De toewijzing gebeurt aan specifiek voor asielzoekers opgerichte opvangplaatsen, die door de Staat georganiseerd, of erkend en gesubsidieerd zijn. Er bestaan twee soorten materiële opvangstructuren: de collectieve opvangstructuren en de collectieve opvangstructuren.

P

 • Perifere = van of aan de cirkelomtrek
 • Politieke vluchtelingen = personen die in hun land van herkomst vervolgd werden vanwege hun politieke activiteiten of standpunten.
 • Prevalentie = het voorkomen van een verschijnsel binnen een bepaalde groep op een bepaalde groep
 • PTSS = Posttraumatische stressstoornis; een psychische aandoening die in het DSM-IV is ingedeeld bij de angststoornissen. De aandoening ontstaat als gevolg van ernstige stressgevende situaties, waarbij sprake is van levensbedreiging, ernstig lichamelijk letsel of een bedreiging van de fysieke integriteit
 • POD= Programmatorische Overheidsdienst
 • Polarisatie= de vorming van tegenstellingen, van uitersten, van tegengestelde polen
 • Patstelling= Figuurlijk gebruikt kan er sprake zijn van een patstelling, als, bij onderhandelingen bijvoorbeeld, géén van beide partijen nog een stap kan zetten om tot overeenstemming te komen. Het woord betekent dan dat er een impasse is ingetreden.

Q

R

 • Regeerakkoord = een akkoord onder politieke partijen waarin ze zich bereid verklaren met elkaar een regering te vormen en waarin ze de hoofdlijnen aangeven van het beleid dat die regering moet voeren.
 • Regularisatie = een proces waarbij mensen zonder geldige verblijfsdocumenten of met een ander onzeker verblijfsstatuut een aanvraag indienen om een voorlopige of permanente verblijfsvergunning te krijgen.
 • Regularisatieaanvraag = een aanvraag tot regularisatie.
 • Re-integratie = het weer deelnemen of laten deelnemen aan het maatschappelijke leven.
 • RIZIV= Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
 • Representativiteit= Vertegenwoordigend. Dit wordt gezegd van mensen of dingen die een goed beeld geven van de groep waar ze bij horen.
 • Regularisatie= Bepaalde personen die zich in België bevinden zonder over een verblijfsrecht te beschikken kunnen een "regularisatie" van hun verblijf aanvragen. Zij moeten in principe kunnen bewijzen dat ze niet kunnen terugkeren naar hun land van herkomst om de aanvraag te doen.
 • Roma= Verzamelnaam voor verschillende volkeren die een nomadenbestaan kennen.

S

 • Somatisch = lichamelijk
 • Spreidingsplan = De federale overheid heeft de OCMW's ook ingeschakeld in de opvang van kandidaat politiek vluchtelingen. De asielzoekers worden via een spreidingsplan aan de verschillende OCMW’s toegewezen.
 • Stigmatiseren=brandmerken

T

 • Tunnelgeheugen= waarbij het geheugen voor de centrale details van een bedreigende gebeurtenis goed is, maar het geheugen voor de perifere details slecht is

U

 • UNHCR = De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen of United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) staat aan het hoofd van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties met dezelfde naam.

V

 • Vluchteling = een persoon van wie een staat erkent dat hij beantwoordt aan een van de vijf criteria die door de Conventie zijn bepaald, en bij gevolg moet kunnen genieten van bescherming door die staat.
 • Vrijwillige terugkeer = Vreemdelingen die volgens de regels in ons land mogen blijven, mogen ook op eigen initiatief naar hun land terugkeren.
 • Verdrag van Amsterdam = Het Verdrag van Amsterdam is een verdrag van de Europese Unie. Het werd getekend op 2 oktober 1997, trad in werking op 1 mei 1999.

*Verdrag van Maastricht = Het Verdrag van Maastricht (officieel het Verdrag betreffende de Europese Unie, korte naam EU-Verdrag) werd ondertekend op 7 februari 1992 en diende ter oprichting van de Europese Unie.

 • Vrij verkeer van personen = Alle personen van alle lidstaten kunnen vrij over de grenzen gaan zonder grenscontrole

W

 • Wachtlijsten = Een wachtlijst is een lijst waarop personen worden geregistreerd die op deelname, behandeling of inschrijving wachten. Doorgaans worden mensen dan onderaan de wachtlijst toegevoegd, meestal met vermelding van tijdstip van eerste inschrijving. Wanneer alle hoger op de lijst geplaatsten verdwenen zijn, komen zij bovenaan te staan en zijn ze als eerstvolgende aan de beurt.

X

Y

Z

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License