Politieke visie

De visie van Lijst Dedecker op het asielbeleid
De partij lijst Dedecker stelt dat België serieuze integratieproblemen heeft. Volgens hen kan dit probleem niet worden opgelost zolang de huwelijksmigratie een te eenvoudige manier blijft om verblijfsrecht te krijgen in België. Zij zeggen dat dit probleem moet worden aangepakt door het opstellen van nieuwe wetten en niet door de allochtonen cursussen Nederlands te laten volgen op het internet, zoals door sommige partijen wordt voorgesteld. Hierbij verwijzen zij ook naar de regeling in Nederland die volgens de partij heel soepel verloopt. In Nederland maken ze namelijk gebruik van een verplichte taalcursus en examen in het land van herkomst, een leeftijdsgrens van 21 jaar om te trouwen, een minimum maandinkomen van 1379 euro en een verbod op huwelijk tussen neven en nichten. Als er een einde komt aan het binnenstromen van migranten die geen vluchteling zijn, dan kan er een beter beleid worden uitgewerkt voor de vluchtelingen.

De visie van sp.a rond asielzoekers
Sp.a ziet asielzoekers als meer diversiteit en diversiteit is volgens hen een kans voor onze samenleving. Dit op voorwaarde dat de asielzoekers zich willen integreren en hier ook de kans toe krijgen. Sp.a gaat voluit voor een eerlijke samenleving met gelijke kansen voor iedereen. Ze werken dan ook rond programma's om de integratiekansen van asielzoekers te bevorderen.

De visie van N-VA wat betreft het asiel
In hun dossier tref je verschillende indelingen aan ten aanzien van asielzoekers. Ze bespreken de volgende onderwerpen; Asiel, illegale immigratie en economische immigratie.

Asiel
Zij opteren voor een asielprocedure die vereenvoudigd is en die maximum 6 maanden duurt. Wanneer ze hun aanvraag hebben ingediend mogen ze niet meer doorgestuurd worden naar een OCMW maar naar een open centrum. Daar stomen ze de asielzoekers klaar om mee te functioneren in onze maatschappelijke samenleving. Dit doen ze door lessen aan te bieden; voorbeeld: Nederlandse taallessen, opleidingen e.d.

Illegale Immigratie
Hier gaat men ervan uit dat illegalen gelegaliseerd moeten worden of uitgewezen. Met regularisatie bedoeld men de individuele regularisatie die gebaseerd is op de wettelijk bepaalde criteria. O.a. kennis Nederlands, duur van de procedure, effectief verblijf… Een actief opsporingsbeleid moet volgens hen de bedoeling hebben om hun probleem sneller aan te pakken. Men opteert ook voor een professioneel uitgewerkt terugkeerbeleid.

Economische Migratie
Volgens de N-VA kan economische immigratie mogelijk zijn. Hiervoor moet er voor zo’n dergelijke immigratie een concrete vacature gehanteerd worden. Bij het invullen ervan moeten eerst kandidaten uit andere EU-landen worden gezocht voor er kandidaten van buiten de EU kunnen worden aangetrokken.

De visie van CD&V over het asielbeleid

Het cd&v standpunt is duidelijk. Ze zijn voorstander van een korte, efficiënte en kwaliteitsvolle asielprocedure die vluchtelingen niet nodeloos lang laat wachten op een uitvoerbare eindbeslissing. Een procedure ook die de nodige beroepsmogelijkheden voorziet. Ook zijn ze voorstander van een regularisatiebeleid op individuele basis, volgens de bestaande criteria die in een wettelijk kader moeten gegoten worden. Bij voorkeur vergezeld van een adviescommissie. Sluitstuk is een humaan terugkeerbeleid, liefst vrijwillig. In laatste instantie ook gedwongen. Een rechtstaat die naam waardig kan en moet dit kunnen garanderen. Daarnaast moet men tezelfdertijd de beslissingen van diezelfde rechtstaat respecteren, ook negatieve, en de consequenties aanvaarden.

De bevoegde ministers

Er is een Ping Pong spel tussen ministers Arena (maatschappelijke integratie) en Turtelboom (migratie). Arena wil een ruime regularisatie van illegalen. Volgens Minister van Migratie Annemie Turtelboom (Open Vld) waren in 2008: 12.252 asielaanvragen. Dat is 10% meer dan in 2007 maar 27% diende 2 keer aanvraag in. De meeste meervoudige asielaanvragen werden afgewezen. De enkelvoudige aanvragen zijn van 8.315 in 2007 naar 8.921 in 2008 gegaan.

De visie van open Vld over asielzoekers

Open Vld benadrukt de noodzaak van een humaan, maar realistisch asiel- en migratiebeleid. Humaan: mensen op de vlucht omwille van hun politieke overtuiging moeten worden opgevangen. Realistisch: België kan in zijn eentje niet alle onrecht uit de wereld helpen en kan dus niet om het even wie opvangen.

Het asielvraagstuk moet op Europees niveau worden aangepakt, zodat elke lidstaat zijn verantwoordelijkheid neemt en de ene lidstaat geen strengere criteria hanteert dan de andere. Zoniet kiezen vluchtelingen het land uit dat de soepelste voorwaarden hanteert en ontstaat er een massale toestroom naar dit land.

Het asielbeleid staat of valt met een doeltreffend uitwijzingsbeleid. Wie de wettelijke procedures heeft gevolgd, maar niet wordt erkend of wie weigert de procedures te volgen, moet worden overtuigd om terug te keren naar zijn of haar land van herkomst; indien niet vrijwillig, dan gedwongen.

De visie van de PVDA i.v.m. asiel
Wij zijn radicaal tegen het Fort Europa dat reeds meer dan 1000 doden op zijn geweten heeft in de straat van Gibraltar. Wij willen samen met de vluchtelingen vechten voor een rechtvaardige wereld hier en ginder. Daarom zijn wij voor het recht op migratie. Tegelijkertijd ondersteunen wij revolutionaire bewegingen in de derde wereldlanden om daar een onafhankelijke nationale economie te kunnen opbouwen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License