Milieuvluchtelingen

Synthese tekst milieuvluchtelingen: betekenis, verantwoordelijkheden en beleidsopties

Er zijn verschillende oorzaken waarom er milieuvluchtelingen zijn, de voornaamste zijn: brandhout tekort door ontbossing, verwoestijning, verzilting van irrigatiegronden, vermindering van biodiversiteit, bevolkingsgroei , verstedelijking , ontwikkelingsprojecten (bv dammen), extreme weerfenomenen en de stijging van het zeepeil .

vluchten.jpg

In de VN Conventie van Genevè blijft de discussie duren over het al dan niet opnemen van de milieuvluchtelingen. De Conventie legt de term ‘vluchteling’ als volgende uit: elke persoon die (…) als gevolg van gegronde vrees voor bepaald ras, godsdienst, nationaliteit, behoren tot een bepaalde sociale groep of politieke overtuiging, zich buiten het land van zijn nationaliteit bevindt en die niet in staat is of, gegeven die vrees, zich niet wil plaatsten onder de bescherming van dat land.

Het gaat bij milieuvluchtelingen enerzijds om vervolging of anders gezegd intentionele schade of anderzijds is er sprake van gegronde angst, zoals angst voor verdrinking of verhongering. Milieuvluchtelingen komen er door dat industrielanden milieuproblemen veroorzaken. De conclusie hieruit leid dat de industrielanden minder milieuproblemen mogen veroorzaken. De migratie is meestal een gevolg van een wisselwerking tussen sociale, ecologische, economische en politieke factoren. Men vindt dat de industrielanden hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. Men vlucht voor verscheidene zaken zoals vluchten voor een natuurlijke ramp , een technologische ramp, een ecocide, een geleidelijke achteruitgang van het milieu en ontwikkelingsprojecten. De vluchtelingen verliezen door dit alles een behoefte, de basisbehoefte.

Mijn powerpoint

"Een Vlaamse game-industrie? Het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro."

WYDOOGHE BENEDICT, Game on! We krijgen er niet genoeg van. Onderzoek in opdracht van het viWTA, Kortrijk, 2008

DE PAUW E., PLEYSIER S., VAN LOOY, J., BOURGONJON J., RUTTEN, K., VANHOOVEN, S. & SOETAERT R.,// Ze krijgen er niet genoeg van! Jongeren en gamen, een overzichtstudie.// Onderzoek in opdracht van het viWTA, Vlaams Parlement, Brussel, 2008

Klik hier voor de publicatie

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License