Europees Asielrecht

Context artikel
Dit artikel komt uit een tijdschrift (Justitiële verkenningen) en gaat over het Europese asielrecht en hoe dit gevormd is vanaf 1994 tot 2004 (datum publicatie artikel). Er wordt zo ook gesproken over zowel de goede punten als de slechte punten en de (mogelijke) verbeteringen en slechte veranderingen van het asielrecht in Europa. Dit wordt bekeken vanuit het standpunt van de asielzoeker en vanuit het standpunt van de Europese landen.

Auteur
De auteur van dit artikel is H. Battjes. Hij is universitair hoofddocent afdeling Staats- en Bestuursrecht (VU) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar geeft hij Bestuursrecht , Comparative Constitutional Law , Staatsrecht I en Staatsrecht II. Hij neemt deel aan de facultaire onderzoeksprogramma's migratierecht en Overheid en Particulier Initiatief (OPI) . “Het Europese asielrecht” is tot nu toe zijn enige geschreven werk.

Structuur
1. Tussentitels
Achtergrond
Het Verdrag van Amsterdam
Het Gemeenschappelijke Europese Asielsysteem
De Procedurerichtlijn
Balans
Europees asielrecht buiten Europa
De tweede fase
Naar een Europese Immigratie en Naturalisatie Dienst
Literatuur

2. Kent het een duidelijke structuur? Is die Logisch?
Ja, de structuur is duidelijk en logisch, want het artikel verloopt chronologisch. De tussentitels duiden ook duidelijk aan waarover het hoofdzakelijk gaat in het stuk tekst dat volgt.

3. Voetnoten
Er is in de hele tekst slechts 1 voetnoot te vinden, namelijk onderaan de eerste pagina. Het is gewoon wat informatie over wie de auteur van deze tekst nu eigenlijk is. Op zich is het wel handig om weten, maar het is niet noodzakelijk om het artikel te begrijpen.

Krantenartikels

 • VERHOEST F., Herkansing voorregularisatie, De Standaard, 12 december 2009
 • LLO, N-VA hekelt ‘leugens’ federale regering over asiel- en migratiebeleid, De Standaard, 10 december 2009
 • auteur onbekend, Asiel voor 76.300 vluchtelingen, De Standaard, 9 december 2009
 • SIOEN L., De sirenenzang van Londen, De Standaard, 5 december 2009
 • auteur onbekend, Aanvragen politiek asiel blijven stijgen, De Standaard, 8 december 2009

Definities en moeilijke woorden

 • Verdrag van Amsterdam

Het Verdrag van Amsterdam is een verdrag van de Europese Unie. Het werd getekend op 2 oktober 1997, trad in werking op 1 mei 1999.

 • Vrij verkeer van personen

Alle personen van alle lidstaten kunnen vrij over de grenzen gaan zonder grenscontrole.

 • Asylum shopping

Asielzoekers die van het ene naar het andere land trekken tot ze ergens kunnen blijven.

 • Overeenkomst van Dublin

De Dublin Conventie, soms ook wel aangeduid als de Overeenkomst van Dublin (en sinds ze in 2003 werd vervangen door de huidige regeling ook wel kortweg als Dublin I), is een internationale overeenkomst uit 1990 met betrekking tot de behandeling van asielaanvragen in Europa.

 • Opvangfaciliteiten

Voorzieningen waar men asielzoekers tijdelijk kan opvangen.

 • Verdrag van Maastricht

Het Verdrag van Maastricht (officieel het Verdrag betreffende de Europese Unie, korte naam EU-Verdrag) werd ondertekend op 7 februari 1992 en diende ter oprichting van de Europese Unie.

 • Hof van Justitie

Het Hof van Justitie van de Europese Unie is een instelling van de Europese Unie[1]. Het is de overkoepelende term (ingevoerd sinds het Verdrag van Lissabon) voor het Hof van Justitie, het Gerecht en gespecialiseerde rechtbanken [2]. Het verzekert de eerbiediging van het recht bij de uitlegging en toepassing van de Europese verdragen[3].

 • EVRM

Europees Verdrag inzake de Rechten van de Mens

 • EHRM

Europees Hofvoor de Rechten van de Mens

 • Jurisprudentie

Onder jurisprudentie wordt in het algemeen verstaan de filosofie, wetenschap, bestudering en toepassing van recht. De term kan echter ook refereren aan (het geheel van) uitspraken van rechters.

 • Carrier sanctions

boetes voor luchtvaartmaatschappijen als zij personen de Europese Unie
binnenvoeren die niet over geldige verblijfsdocumenten blijken te beschikken

 • UNHCR

De Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen of United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) staat aan het hoofd van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties met dezelfde naam.

De Powerpoint

citaat
"Een Vlaamse game-industrie? het lijkt een contradictie maar ze bestaat. In Vlaanderen werden in 2006 voor 150 miljoen euro aan games verkocht. Met de consoleverkoop erbij gaat het over een jaaromzet van meer dan 200 miljoen euro."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License